Katalog informacija

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Dr.A.Šercera 4b, DUBROVNIK

KATALOG INFORMACIJA
U Dubrovniku, prosinac, 2012. god.

UVOD

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03., 77/11.) omogućeno je domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da od tijela javne vlasti zahtijevaju informacije koje ta tijela posjeduju, kojima raspolažu ili ih nadziru, s ciljem ostvarivanja javnosti rada tijela javne vlasti i omogućavanja javnosti vršenja nadzora nad njihovim radom.

Katalog informacija ustrojen je u skladu sa člankom 4. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a sadrži sistematizirani pregled informacija iz djelokruga rada Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, s opisom njihova sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

 

OSNOVNI PODACI

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije je zdravstvena ustanova čija je zdravstvena djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, koja se obavlja kao javna služba te se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, a čiji je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija. Zdravstvena djelatnost propisana je člankom 24. stavkom 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a u smislu odredbi članka 1. stavka 1. i članka 3. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, Zavod za hitnu medicinu DNŽ se smatra tijelom javne vlasti.

Sjedište Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije je u Dubrovniku, Dr. A. Šercera 4b

Propisi/akti kojima se uređuje rad Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije su:

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12 i 70/12.),
– Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93.,29/97.,47/99.,35/08.),
– Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“ br.124/11.),
– Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br.169/04),
– Zakon o liječništvu („Narodne novine“ br.121/03.,117/08.),
– Zakon o sestrinstvu („Narodne novine“br.121/03.,117/08.,57/11.),
– Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br.150/08., 94/09., 153/09.,
71/10.,139/10.,49/11., 22/12., 57/12., 90/12. i 123/12.),
– Mreža hitne medicine („Narodne novine“br. 71/12.),
– Statut Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije,
– Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije,
– Pravilnik o radu Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije,
– Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
– Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

Sastav Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije obavlja svoju djelatnost putem unutarnjih organizacijskih jedinica što se utvrđuje Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije ima tijela čiji se rad određuje Statutom i Poslovnicima.

Način imenovanja ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

Ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije imenuje Upravno vijeće na temelju natječaja po postupku utvrđenom zakonom na rok od 4 (četiri) godine. Ravnatelj mora imati završen sveučilišni diplomski studij i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Način rada i odlučivanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije predstavlja i zastupa ravnatelj u okviru djelatnosti upisane u sudski registar uz ograničenja utvrđena Zakonom i Statutom. Ravnatelj o pitanjima iz svog djelokruga rada donosi opće i pojedinačne akte sukladno Zakonu i odredbama Statuta.

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije raspravlja i odlučuje na sjednicama Upravnog vijeća u okviru djelokruga rada i ovlasti koje su određene Statutom. Poslovnikom o radu Upravnog vijeća detaljnije je propisan način rada Upravnog vijeća, postupak donošenja akata Upravnog vijeća, prava i dužnosti članova Upravnog vijeća te druga pitanja u vezi s radom Upravnog vijeća. U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravno vijeće donosi: opće i pojedinačne akte, odluke, zaključke, preporuke, mišljenja, prijedloge, suglasnosti i druga pismena prema potrebi i prirodi predmeta.

Djelokrug rada Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije je zdravstvena ustanova koja zdravstvenu djelatnost obavlja kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja se kao takva obavlja kao javna služba, koju obavljaju zdravstveni radnici pri pružanju zdravstvene zaštite pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije obavlja zdravstvene djelatnosti koje su navedene u Statutu Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije je pravna osoba upisana u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Splitu, kao i u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za potrebe zdravstva.

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije obavlja, odnosno ima registrirane slijedeće zdravstvene djelatnosti:

 • Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko-neretvanske županije
 • Osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave
 • Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko-neretvanske županije
 • Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika
 • Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standard za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti
 • Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine
 • Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Dubrovačko-neretvansku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu
 • Planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području
 • Surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti
 • Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
 • Obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Dubrovačko-neretvanske županije

Akti koje Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije donosi

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije donosi opće i pojedinačne akte sukladno Zakonu i odredbama Statuta.
Statut Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije je osnovni opći akt i donosi ga Upravno vijeće uz suglasnost Dubrovačko-neretvanske županije.

Ostali opći akti su pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Upravno vijeće donosi slijedeće opće akte Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije :
1.   Pravilnik o radu,
2.   Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Pravilnik o unutarnjem redu),
3.   Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima,
4.   Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva
5.   Poslovnik o radu Upravnog vijeća
6.   Druge opće akte utvrđene Zakonom ili ovim Statutom.

Prijedlog općih akata utvrđuje ravnatelj.

Pojedinačni akti su: odluke, rješenja i slično kojima se uređuje poslovanje Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije i rad radnika Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga, Upravno vijeće na sjednicama donosi odluke, zaključke, preporuke, mišljenja, prijedloge, suglasnosti.

Pojedinačne akte donosi ravnatelj samostalno ili na temelju ovlaštenja Upravnog vijeća.

Ravnatelj zaključuje ugovore o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te druge ugovore za koje je ovlašten Statutom.

Ravnatelj može imenovati stručne skupine za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja.

Ravnatelj radnicima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije izdaje naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka.

Unutarnje ustrojstvo Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije obavlja svoju djelatnost putem unutarnjih organizacijskih jedinica što se utvrđuje Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Tijela Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

U svom sastavu Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije ima slijedeća tijela:
1. Upravno vijeće,
2. Ravnatelj,
3. Stručno vijeće,
4. Stručni kolegij,
5. Etičko povjerenstvo,
6. Povjerenstvo za lijekove,
7. Povjerenstvo za kvalitetu.

Rad tijela Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije određen je Statutom, a način rada pobliže je utvrđen poslovnicima o radu.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije:
– pisanim putem na adresu: Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, 20000 Dubrovnik, Dr. A. Šercera 4b
– elektroničkom poštom na adresu: kontakt@hzm-dnz.hr
– telefonom na broj: 020/311-293
– telefaksom na broj: 020/331-455
– na zapisnik radnim danom od 8,00 do 14,00 sati

Korisnik prava na pristup informaciji obvezan je u podnesku koji podnosi pisanim putem navesti naznaku: „Zahtjev za pristup informaciji

Zahtjev za pristup informaciji obvezno mora sadržavati:
– naziv sjedišta tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
– ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
– tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI

Pravo na pristup informaciji može se ograničiti te će se uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podatka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Također, pristup informaciji se može uskratiti ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
– onemogućilo rad tijela koje vrši upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, kao tijelo javne vlasti uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Iznimno, Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, kao tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu omogućit će pristup informaciji, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

Informacije kojima se uskraćuje pravo na pristup iz navedenih razloga postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacija mogla biti uzrokovana šteta, ali najduže u roku 20 godina od dana kada je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

Ako tražena informacija sadrži i podatak klasificiran stupnjem trajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Tražene informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi navedeni u prethodnim odredbama, a prema kojima Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, kao tijelo javne vlasti uskraćuje pravo na pristup informaciji.

Skip to content